Công tác hoàn thiện khi dùng tường bê tông khí chưng áp