Công trình dùng tấm bê tông khí chưng áp làm Sàn và Tường trường đại học tại Hà Nội